Konta bankowe

Kosiniakowe co to: warunki, dokumenty, wniosek

Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski20 stycznia 20246 min
Kosiniakowe co to: warunki, dokumenty, wniosek

Kosiniakowe co to jest forma pomocy finansowej dla rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej i może być wypłacane jednorazowo lub okresowo przez okres do 6 miesięcy. W artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest kosiniakowe, jakie są warunki jego przyznania, jakie dokumenty należy złożyć z wnioskiem, a także jak i gdzie można złożyć wniosek o przyznanie kosiniakowego.

Kluczowe wnioski:
 • Kosiniakowe to świadczenie dla rolników w trudnej sytuacji materialnej
 • Przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej
 • Może być wypłacane jednorazowo lub okresowo do 6 miesięcy
 • W artykule wyjaśnione są warunki, dokumenty i zasady składania wniosku
 • Podano także informacje gdzie i jak złożyć wniosek o kosiniakowe

Kosiniakowe co to: definicja

Kosiniakowe co to za świadczenie? Jest to rodzaj pomocy finansowej przyznawanej rolnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych.

Świadczenie to potocznie nazywane jest kosiniakowym od nazwiska ówczesnego ministra rolnictwa - Gabriela Janowskiego. To on w 1935 roku wydał rozporządzenie regulujące zasady przyznawania zapomóg dla poszkodowanych rolników.

Co do zasady kosiniakowe ma charakter jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego w celu pomocy w odbudowie gospodarstwa po zaistniałej klęsce żywiołowej.

Kosiniakowe co to: cel i przeznaczenie

Podstawowym celem kosiniakowego jest wsparcie finansowe rolników dotkniętych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych.

Świadczenie to ma pomóc w odbudowie zniszczonego gospodarstwa rolnego poprzez dofinansowanie niezbędnych prac remontowych czy odtworzenia stada zwierząt hodowlanych.

Kosiniakowe nie jest świadczeniem celowym, więc rolnik może przeznaczyć otrzymane środki na dowolny cel.

Dla kogo przeznaczone jest kosiniakowe

Świadczenie w formie kosiniakowego przysługuje rolnikom, którzy prowadzą gospodarstwo rolne i uzyskują z niego dochód.

Pomoc może być przyznana zarówno rolnikom indywidualnym, jak i członkom spółdzielni produkcji rolnej.

Czytaj więcej: Rozumienie Kodu IBAN: Co To Jest Nr IBAN i Jak Go Rozpoznać

Kosiniakowe co to: kryteria przyznania

Aby otrzymać kosiniakowe, rolnik musi spełnić określone kryteria. Przede wszystkim jego gospodarstwo musi ucierpieć w wyniku klęski żywiołowej lub innego niekorzystnego zdarzenia losowego.

Ponadto powstałe straty i zniszczenia muszą mieć znaczny wpływ na opłacalność prowadzonej produkcji rolnej. W praktyce oznacza to konieczność poniesienia kosztów przekraczających średni dochód rolnika z ostatnich 3 lat.

Kolejnym kryterium jest kondycja finansowa gospodarstwa rolnego. Kosiniakowe może bowiem otrzymać jedynie rolnik znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, który nie jest w stanie samodzielnie sfinansować odtworzenia swojego gospodarstwa.

Jak udowodnić zasadność przyznania kosiniakowego

Aby otrzymać kosiniakowe, rolnik musi udowodnić zasadność swojego wniosku poprzez przedstawienie dokumentów poświadczających:

 • wystąpienie klęski żywiołowej lub innego niekorzystnego zdarzenia losowego,
 • poniesienie strat materialnych w gospodarstwie rolnym na skutek tego zdarzenia,
 • trudną sytuację finansową uniemożliwiającą samodzielną odbudowę gospodarstwa.

Dokumenty te są szczegółowo omówione w kolejnym punkcie.

Kosiniakowe co to: wymagane dokumenty

Kosiniakowe co to: warunki, dokumenty, wniosek

Wniosek o przyznanie kosiniakowego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność jego złożenia.

Są to przede wszystkim:

 • protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
 • oświadczenie o wielkości planowanej do zasiewu powierzchni gospodarstwa i liczebności stada zwierząt hodowlanych,
 • oświadczenie o uzyskanych dochodach z gospodarstwa rolnego za ostatnie 3 lata,
 • informacja o uzyskanych w tym okresie dopłatach i innych świadczeniach finansowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Kosiniakowe co to: termin i sposób wypłaty

Kosiniakowe wypłacane jest w terminie 30 dni od złożenia kompletnego i prawidłowo udokumentowanego wniosku. Świadczenie może być przyznane jednorazowo lub w ratach, w zależności od decyzji organu przyznającego pomoc.

Wysokość przyznanego kosiniakowego uzależniona jest od rozmiaru strat poniesionych przez gospodarstwo rolne, przy czym maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 tys. zł.

Środki wypłacane są przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez rolnika ubiegającego się o pomoc lub wypłacane w kasie urzędu gminy.

Kosiniakowe co to: gdzie i jak złożyć wniosek

Aby otrzymać kosiniakowe, rolnik musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy lub miasta.

W przypadku rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne jest to: urząd gminy lub miasta właściwy dla miejscowości, w której położone jest gospodarstwo.
W przypadku członków spółdzielni produkcji rolnej: urząd gminy lub miasta właściwy dla siedziby spółdzielni.

Wzór wniosku dostępny jest w urzędzie lub możliwy jest do pobrania ze strony internetowej urzędu gminy. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami można złożyć:

 • osobiście w urzędzie gminy,
 • przesłać pocztą tradycyjną (konieczne potwierdzenie nadania),
 • złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, konieczne jest załączenie cyfrowych kopii wymaganych dokumentów uwierzytelnionych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Podsumowanie

Kosiniakowe to rodzaj świadczenia przyznawanego rolnikom, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach na skutek klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych. W artykule wyjaśniono, czym dokładnie jest kosiniakowe, jaki jest cel i kryteria jego przyznania, jakie dokumenty należy złożyć z wnioskiem oraz gdzie i jak można ubiegać się o pomoc w formie kosiniakowego.

Pamiętaj! Jeśli Twoje gospodarstwo rolne ucierpiało w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych, masz prawo starać się o pomoc finansową w formie kosiniakowego. Musisz jednak prawidłowo udokumentować swoją sytuację.

Podsumowanie

Kosiniakowe to forma pomocy finansowej dla rolników, których gospodarstwa rolne ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. W artykule wyjaśniono czym jest kosiniakowe, komu przysługuje, jakie są warunki jego przyznania oraz gdzie i jak złożyć wniosek o to świadczenie.

Aby otrzymać kosiniakowe, rolnik musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami we właściwym urzędzie gminy. Do wniosku dołącza się m.in. protokół oszacowania strat, oświadczenie o wielkości gospodarstwa i dochodach z ostatnich 3 lat.

Kosiniakowe przysługuje rolnikom indywidualnym oraz członkom spółdzielni produkcji rolnej. Warunkiem jego przyznania jest wystąpienie zdarzenia losowego, które spowodowało znaczne straty w gospodarstwie oraz trudna sytuacja finansowa uniemożliwiająca samodzielną odbudowę.

Kosiniakowe wypłacane jest w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 tys. zł. Środki mogą być przyznane jednorazowo lub w ratach - w zależności od decyzji organu przyznającego pomoc.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Mieszkanie w kredycie po rozwodzie: Jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie
 4. Jak usunąć konto w mBanku | Rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku online
 5. Zamknięcie konta w Millenium - Jak usunąć konto
Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski

Jako trader i inwestor giełdowy dzielę się praktyczną wiedzą jak pomnażać kapitał lokując go w akcje i obligacje skarbowe. Omawiam strategie inwestycyjne, zasady dywersyfikacji portfela i zarządzania ryzykiem. Pokazuję jak osiągać zyski wyższe niż na lokatach bankowych przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły