Umowy

Umowa najmu okazjonalnego - wzór umowy, notariusz

Autor Aneta Lach
Aneta Lach15 stycznia 20246 min
Umowa najmu okazjonalnego - wzór umowy, notariusz

Najem okazjonalny wzór umowy to rodzaj umowy najmu, która może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej. Jest to umowa krótkoterminowa, zawierana najczęściej na czas do 10 lat. Z umowy najmu okazjonalnego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. W artykule znajdziesz informacje dotyczące zasad zawierania tego typu umów, obowiązków stron, a także gotowy wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu. Dowiesz się również, kiedy warto udać się do notariusza w celu podpisania umowy.

Kluczowe wnioski:

 • Umowa najmu okazjonalnego nie wymaga formy aktu notarialnego - można ją zawrzeć pisemnie lub ustnie
 • Z umowy mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy
 • Umowa jest zawierana najczęściej na okres do 10 lat
 • W artykule znajduje się gotowy wzór umowy do wykorzystania
 • W niektórych przypadkach warto udać się z umową do notariusza

Najem okazjonalny - definicja

Najem okazjonalny to rodzaj najmu nieruchomości, który charakteryzuje się tym, że jest zawierany na stosunkowo krótki okres oraz dotyczy nieruchomości przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Zgodnie z przepisami, umowę najmu okazjonalnego lokalu można zawrzeć na czas oznaczony, nieprzekraczający 10 lat.

Najem okazjonalny różni się od innych rodzajów najmu tym, że może zostać zawarty zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Nie ma również obowiązku zarejestrowania takiej umowy w urzędzie.

Kto może wynająć lokal na zasadach najmu okazjonalnego?

Z możliwości zawarcia umowy najmu okazjonalnego mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. W praktyce umowy tego rodzaju wykorzystywane są przede wszystkim przy krótkotrwałym wynajmie lokali na potrzeby mieszkaniowe lub w celach rekreacyjnych.

Cechy charakterystyczne najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Umowa może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej
 • Nie ma obowiązku rejestrowania umowy najmu okazjonalnego
 • Umowa może zostać zawarta na okres nieprzekraczający 10 lat
 • Z umowy mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy
 • Najem okazjonalny wzór umowy nie jest sformalizowany, strony same ustalają postanowienia umowy

Warto dodać, że umowa najmu okazjonalnego lokalu może dotyczyć zarówno lokalu mieszkalnego, jak i użytkowego. Nie ma tu znaczenia przeznaczenie nieruchomości.

Czytaj więcej: Ile Kosztuje Umowa Najmu Okazjonalnego: Szczegółowe informacje o kosztach, Notariusz, i Wynajem Mieszkania

Wzór umowy najmu okazjonalnego

Ponieważ umowa o wynajem okazjonalny wzór nie jest uregulowany przepisami prawa, strony same decydują o jej kształcie. Najczęściej w umowie znajdują się następujące elementy:

Dane stron umowy (imię, nazwisko, adres zamieszkania) Określenie przedmiotu najmu (adres, powierzchnia)
Czas trwania umowy Wysokość czynszu i terminy płatności
Zakres odpowiedzialności najemcy Warunki wypowiedzenia umowy

Oprócz elementów umowy wymienionych w tabeli, warto również uregulować inne istotne kwestie, np. dotyczące zwrotu kaucji, czy też potrąceń z kaucji. Jeżeli w lokalu znajdują się meble lub inne wyposażenie należące do wynajmującego, należy sporządzić ich wykaz ze wskazaniem stanu technicznego.

Gotowy wzór umowy najmu okazjonalnego

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór umowy najmu okazjonalnego, który można wykorzystać do zawarcia takiej umowy.

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU zawarta w dniu .......................................... (data zawarcia umowy) pomiędzy: Panem/Panią ................................. (imię i nazwisko wynajmującego) zamieszkałym/ą w ................................... (adres), zwanym/ą dalej Wynajmującym a Panem/Panią .................................. (imię i nazwisko najemcy) zamieszkałym/ą w ................................. (adres), zwanym/ą dalej Najemcą, o następującej treści: § 1 Przedmiot najmu 1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania lokal mieszkalny/użytkowy (wybrać właściwe) położony w ............................. przy ul. ...................................... o powierzchni ............... m2. 2. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: ... 3. Najemca oświadcza, że stan techniczny lokalu jest mu znany i nie wnosi co do niego uwag.

Pełny wzór umowy najmu okazjonalnego znajdziesz tutaj.

Zasady zawarcia umowy przez notariusza

Umowa najmu okazjonalnego - wzór umowy, notariusz

W przypadku najmu okazjonalnego nie ma wymogu zawierania umowy w formie aktu notarialnego. Niemniej jednak, strony mogą dobrowolnie udać się do notariusza w celu sporządzenia umowy najmu okazjonalnego lokalu.

Korzyści płynące z podpisania umowy u notariusza to przede wszystkim:

 • Większa formalność umowy
 • Możliwość uzyskania tytułu wykonawczego (w razie problemów z odzyskaniem lokalu)
 • Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości przez notariusza

Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami w postaci taksy notarialnej oraz opłat sądowych związanych z uzyskaniem tytułu wykonawczego.

Jak wygląda zawarcie umowy u notariusza?

Proces zawierania umowy najmu okazjonalnego lokalu u notariusza wygląda następująco:

 1. Strony ustalają termin spotkania z notariuszem w jego kancelarii
 2. Przygotowują projekt umowy najmu
 3. Na spotkaniu notariusz sprawdza tożsamość stron oraz ich zdolność do czynności prawnych
 4. Następnie omawiane są poszczególne postanowienia umowy i nanoszone ewentualne poprawki
 5. Strony podpisują umowę w obecności notariusza
 6. Notariusz dokonuje wpisu do repertorium i pobiera należną taksę

Tym samym umowa najmu okazjonalnego sporządzona przez notariusza ma większą moc prawną i stanowi dodatkowe zabezpieczenie interesów obu stron.

Podatki w najmie okazjonalnym

W przypadku najmu okazjonalnego, na wynajmującym ciążą obowiązki podatkowe związane z osiąganym z tego tytułu przychodem. Są to:

 • Podatek dochodowy - przychód z najmu opodatkowany jest na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - stawka 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznego przychodu lub 12,5% powyżej tej kwoty
 • Możliwość rozliczenia się na zasadach ogólnych z wykorzystaniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%

W praktyce najczęściej stosowaną formą jest ryczałt ewidencjonowany ze względu na prostą formę rozliczeń. Należy jednak pamiętać o terminowym rozliczaniu podatków z tytułu przychodów z najmu.

Obowiązki wynajmującego względem urzędu skarbowego

Jeśli w danym miesiącu osiągnięty został przychód z najmu, wynajmujący ma obowiązek:

 • Złożyć deklarację PIT-28 do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
 • Odprowadzić należny podatek w tym samym terminie

W praktyce oznacza to comiesięczne rozliczanie podatków z tytułu osiąganego przychodu z najmu okazjonalnego lokalu.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego może nastąpić z zachowaniem terminów ustawowych, tj.:

 • 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia - w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony
 • 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony

Niemniej strony w umowie mogą przewidzieć dłuższe terminy wypowiedzenia, korzystniejsze dla najemcy. Należy to jednak zawrzeć w treści umowy najmu okazjonalnego.

Ważne elementy wypowiedzenia umowy

Aby wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego było skuteczne, powinno zawierać:

 • Oznaczenie stron umowy
 • Wskazanie umowy podlegającej wypowiedzeniu
 • Jednoznaczne oświadczenie woli o wypowiedzeniu
 • Określenie terminu zakończenia najmu

W przypadku sporu co do wypowiedzenia umowy, kluczowe znaczenie ma odpowiednie umocowanie osoby wypowiadającej umowę.

Podsumowanie

Umowa najmu okazjonalnego to elastyczna forma wynajmu lokalu, którą cechuje brak sztywnych ram prawnych. Strony same ustalają warunki umowy o wynajem okazjonalny wzór, której zawarcie nie wymaga rejestracji czy formy aktu notarialnego. Lokal może zostać wynajęty w tym trybie zarówno osobie fizycznej, jak i przedsiębiorcy. Zaletą jest możliwość zawarcia umowy nawet na 10 lat. Mimo braku rygorów prawnych, warto sporządzić umowę na piśmie, określając podstawowe warunki najmu. Istnieje również opcja zawarcia umowy przed notariuszem, co podnosi jej walor formalny.

Najem okazjonalny jako źródło przychodów podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu. Wynajmujący powinien pamiętać o comiesięcznym raportowaniu podatków do urzędu skarbowego. Z perspektywy najemcy istotne są możliwości wypowiedzenia umowy - ustawa gwarantuje minimalne terminy, które na korzyść najemcy mogą zostać wydłużone w umowie.

Podsumowując, najem okazjonalny wzór umowy to elastyczne rozwiązanie dla osób poszukujących lokum na krótszy czas, np. na potrzeby pracy czy nauki. Z drugiej strony, stanowi źródło dodatkowych przychodów dla właścicieli nieruchomości. Dzięki temu, że strony same kształtują warunki umowy, możliwe jest dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb.

Umowa najmu okazjonalnego notariusz wzór nie różni się zasadniczo od zwykłej umowy. Kluczowa jest wola stron wyrażona przed notariuszem. Sporządzenie umowy przez notariusza zapewnia przede wszystkim większą formalność oraz bezpieczeństwo prawne zawieranej umowy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Mieszkanie w kredycie po rozwodzie: Jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie
 4. Jak usunąć konto w mBanku | Rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku online
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Aneta Lach
Aneta Lach

Jako finansistka z 10-letnim doświadczeniem zawodowym piszę o produktach bankowych - rachunkach, lokatach, kredytach i ubezpieczeniach. Porównuję oferty różnych instytucji finansowych uwzględniając oprocentowanie, opłaty i zysk netto. Doradzam jak mądrze lokować nadwyżki i zadłużać się z głową.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły