Umowy

Umowa Przyrzeczona Co To - Wszystko o Przyrzeczonej Umowie Sprzedaży i Akcie Notarialnym

Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny24 listopada 20237 min
Umowa Przyrzeczona Co To - Wszystko o Przyrzeczonej Umowie Sprzedaży i Akcie Notarialnym

Umowa Przyrzeczona Co To jest rodzajem umowy przedwstępnej, w której strony (kupujący i sprzedający) zobowiązują się w przyszłości zawrzeć umowę przenoszącą własność nieruchomości. Stanowi więc wstępne porozumienie co do warunków finalnej umowy sprzedaży. Daje pewność obu stronom transakcji, zapewniając kupującemu wyłączność na zakup konkretnej nieruchomości oraz chroniąc sprzedającego przed "ucieczką" potencjalnego nabywcy.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa Przyrzeczona daje pewność kupującemu, że dana nieruchomość jest "zarezerwowana" specjalnie dla niego.
 • Chroni również sprzedającego, gdyż kupujący musi dotrzymać ustalonych wcześniej warunków.
 • Jest to więc korzystne rozwiązanie dla obu stron transakcji.
 • Pozwala uniknąć problemów ze "zdublowaną" sprzedażą tej samej nieruchomości.
 • Umożliwia staranne przygotowanie ostatecznej umowy przeniesienia własności.

Umowa Przyrzeczona Co To - Podstawowe Informacje

Umowa przyrzeczona, zwana też umową przedwstępną lub umową deweloperską, jest szczególnym rodzajem umowy regulującej warunki przyszłej transakcji sprzedaży nieruchomości. W tej umowie strony (sprzedający i kupujący) zobowiązują się w przyszłości zawrzeć finalną umowę przenoszącą własność danej nieruchomości.

Zawarcie umowy przyrzeczonej daje pewność obu stronom co do warunków transakcji jeszcze przed ostatecznym przeniesieniem prawa własności. Chroni interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

Czym różni się od zwykłej umowy sprzedaży

Kluczową różnicą jest to, że umowa przyrzeczona nie przenosi jeszcze własności nieruchomości na kupującego. Jest rodzajem wstępnej rezerwacji konkretnej nieruchomości na warunkach uzgodnionych przez obie strony.

Dopiero finalna umowa (akt notarialny) przenosi prawo własności na kupującego. Niemniej umowa przyrzeczona precyzyjnie określa przyszłe warunki transakcji.

Na Czym Polega Umowa Przyrzeczona Sprzedaży

Istotą umowy przyrzeczonej jest to, że sprzedający zobowiązuje się w przyszłości (w ustalonym terminie) przenieść prawo własności konkretnej nieruchomości na kupującego. Z kolei kupujący deklaruje, że nabędzie tę nieruchomość na warunkach określonych w tej wstępnej umowie.

Innymi słowy, sprzedający „rezerwuje” daną nieruchomość dla konkretnego kupca, a kupujący wpłaca zwykle zadatek (również określony w umowie), by taką rezerwację uzyskać.

Zadatek to rodzaj zaliczki, który w razie niedotrzymania warunków umowy przez jedną ze stron, przepada na rzecz drugiej.

Dzięki temu umowa przyrzeczona zapewnia pewność transakcji jeszcze przed jej sfinalizowaniem i przekazaniem kluczy do nieruchomości.

Jak wygląda umowa przyrzeczona

Umowa taka musi mieć formę pisemną. Powinna precyzyjnie określać:

 • strony transakcji (dane sprzedającego i kupującego),
 • przedmiot umowy (dokładne dane nieruchomości),
 • cenę i warunki płatności,
 • termin zawarcia umowy przenoszącej własność,
 • wysokość zadatku oraz termin jego wpłaty,
 • ewentualne dodatkowe postanowienia szczegółowe.

Umowa taka może zostać zawarta bezpośrednio między stronami lub za pośrednictwem notariusza. W obu przypadkach daje podobny stopień ochrony prawnej.

Czytaj więcej: Aktualne Średnie Stawki WIBOR - Poznaj Najnowsze Informacje i Trendy

Co Gwarantuje Przyrzeczona Umowa Kupującemu

Podstawową korzyścią dla kupującego jest wyłączność na zakup konkretnej nieruchomości. Wie on, że do ustalonego terminu sprzedający nie może tej nieruchomości zbyć na rzecz innych osób, ponieważ jest ona zarezerwowana specjalnie dla niego.

Kupujący ma więc gwarancję, że o ile dotrzyma warunków umowy, to w uzgodnionym terminie stanie się właścicielem nieruchomości bez ryzyka, że zostanie ona sprzedana komuś innemu.

Gwarancje dla kupującego Korzyści
Wyłączność na zakup nieruchomości Brak ryzyka "podwójnej sprzedaży" tej samej nieruchomości
Ustalenie ceny oraz warunków zapłaty Ochrona przed nagłym wzrostem ceny nieruchomości

Umowa przyrzeczona "zamraża" zatem cenę nieruchomości oraz precyzuje warunki jej zakupu. Kupujący unika w ten sposób ryzyka nagłych, niekorzystnych zmian przed ostatecznym nabyciem lokalu lub domu.

Co Gwarantuje Przyrzeczona Umowa Sprzedającemu

Umowa Przyrzeczona Co To - Wszystko o Przyrzeczonej Umowie Sprzedaży i Akcie Notarialnym

Z kolei dla sprzedającego umowa przyrzeczona oznacza gwarancję, że potencjalny kupujący faktycznie nabędzie daną nieruchomość. Sprzedający otrzymuje zwykle zadatek, dzięki czemu ma pewność co do intencji i wypłacalności kupca.

Ma też gwarancję, że jeśli kupujący wycofa się z transakcji, nie będzie mógł dochodzić zwrotu wpłaconego zadatku. Chroni go to np. przed wykorzystywaniem „zamrożonej oferty” w celu wymuszenia obniżki ceny.

Zabezpieczenie przed „ucieczką” kupującego

Co ważne, w razie uchylania się przez kupującego od zawarcia umowy przyrzeczonej, sprzedający może dochodzić wykonania tej umowy na drodze sądowej. Innymi słowy, może skutecznie zmusić kupującego do sfinalizowania transakcji zakupu nieruchomości zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami.

Jak Sporządzić Umowę Przyrzeczoną Kupna

Aby sporządzić poprawną umowę przyrzeczoną potrzebne są przede wszystkim precyzyjne informacje na temat transakcji. Należy określić wszystkie istotne warunki planowanej umowy sprzedaży nieruchomości.

Kluczowe elementy to: dokładne dane stron, cena transakcji, harmonogram płatności, termin przejęcia nieruchomości, wysokość zadatku, termin jego wpłaty oraz wszelkie dodatkowe ustalenia między stronami.

Wzór umowy przyrzeczonej

Bazując na zebranych informacjach, można przygotować wzór umowy odpowiadający indywidualnym potrzebom i ustaleniom stron. W internecie dostępnych jest wiele gotowych wzorów, które ułatwiają sporządzenie własnej umowy.

Taką umowę warto sporządzić w kilku egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron), a następnie podpisać w obecności świadków. Pozwoli to uniknąć potencjalnych sporów co do uzgodnionych warunków.

Kiedy Następuje Przeniesienie Prawa Własności

Należy pamiętać, że umowa przyrzeczona nie przenosi jeszcze prawa własności nieruchomości na kupującego. Jest jedynie deklaracją zamiaru dokonania transakcji sprzedaży w przyszłości.

Faktyczne przeniesienie prawa własności następuje dopiero w momencie podpisania aktu notarialnego. Powinno to nastąpić najpóźniej w terminie określonym w umowie przyrzeczonej, chyba że strony postanowią inaczej.

Umowa przyrzeczona traci ważność z chwilą podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości. Wszelkie wcześniejsze ustalenia i zobowiązania stron przestają obowiązywać.

Podsumowanie

Umowa Przyrzeczona Co To takiego? Jest to rodzaj umowy przedwstępnej, w której strony (kupujący i sprzedający) ustalają warunki przyszłej transakcji kupna-sprzedaży konkretnej nieruchomości. Stanowi zatem wstępne porozumienie, które ma zostać zrealizowane w przyszłości przez zawarcie finalnej umowy w formie aktu notarialnego.

Istotą Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży jest to, że sprzedający zobowiązuje się przenieść prawo własności wybranej nieruchomości na kupującego w ustalonym terminie i po ustalonej cenie. Z kolei kupujący wpłaca zwykle zadatek i deklaruje gotowość nabycia tej nieruchomości.

Przyrzeczona Umowa Sprzedaży a Akt Notarialny - co je różni? Otóż umowa przyrzeczona służy jedynie ustaleniu warunków transakcji. Natomiast faktyczne przejście prawa własności na kupującego następuje dopiero w momencie zawarcia (podpisania) aktu notarialnego przenoszącego tę własność.

Warto jednak pamiętać, że wprawdzie umowa przyrzeczona sama w sobie nie przenosi prawa własności, to gwarantuje przyszłą transakcję na ustalonych warunkach. Daje więc pewność i ochronę prawną zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Przelew na numer karty: szybki sposób na transfer środków
 4. Dotacje do domów pasywnych - Dofinansowanie na budowę energooszczędnego domu
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny

Jako doradca finansowy pomagam klientom w efektywnym inwestowaniu kapitału zgodnie z ich apetytem na ryzyko i horyzontem czasowym. Analizuję mocne i słabe strony różnych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych dostępnych na rynku, tak aby można było podjąć optymalne decyzje finansowe.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły