Umowy

Wpis hipoteki do księgi wieczystej - Wniosek o wpis hipoteki

Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek19.01.20247 min.
Wpis hipoteki do księgi wieczystej - Wniosek o wpis hipoteki

Wpis hipoteki do księgi wieczystej jest kluczowym elementem zabezpieczenia wierzytelności banku lub innego wierzyciela. Pozwala on uzyskać status wierzyciela hipotecznego, który daje pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczeń z nieruchomości przed innymi wierzycielami. Wpisu hipoteki można dokonać tylko do nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta. Sam proces jest prosty, wymaga jednak złożenia prawidłowo przygotowanego wniosku.

Kluczowe wnioski:
 • Wpis hipoteki zabezpiecza spłatę wierzytelności banku lub innego wierzyciela
 • Hipoteka daje pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi wierzycielami
 • Wpisu hipoteki dokonuje się wyłącznie do nieruchomości z księgą wieczystą
 • Proces wymaga złożenia wniosku zawierającego niezbędne informacje
 • Prawidłowo złożony wniosek kończy się wpisem hipoteki do księgi

Jak złożyć wniosek o wpis hipoteki

Aby uzyskać wpis hipoteki w księdze wieczystej, należy złożyć odpowiedni wniosek. Może to zrobić zarówno właściciel nieruchomości, jak i wierzyciel, np. bank udzielający kredytu. Wniosek składa się do właściwego miejscowo sądu rejonowego, w którym prowadzona jest księga wieczysta danej nieruchomości.

We wniosku o wpis hipoteki trzeba wskazać strony umowy, czyli właściciela nieruchomości oraz wierzyciela hipotecznego, np. bank. Należy też dokładnie określić nieruchomość, do której ma być wpisana hipoteka oraz podać informacje o zabezpieczanej w ten sposób wierzytelności, czyli np. udzielonym kredycie.

Do wniosku muszą być załączone dokumenty stanowiące podstawę wpisu, czyli przede wszystkim umowa kredytu zabezpieczona hipoteką. Trzeba też wnieść opłatę sądową za dokonanie wpisu hipoteki.

Wymagane dokumenty

Oprócz samego wniosku, do sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą należy złożyć:

 • umowę kredytu zabezpieczoną hipoteką
 • wypis z księgi wieczystej
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik

Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Stanowią one podstawę do dokonania wpisu hipoteki przez sąd.

Kto może złożyć wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej może złożyć zarówno właściciel nieruchomości, jak i wierzyciel hipoteczny, np. bank udzielający kredytu zabezpieczonego na tej nieruchomości.

W praktyce najczęściej wniosek składa bank jako wierzyciel hipoteczny, który uzyskuje dzięki temu zabezpieczenie udzielonego kredytu. Może to jednak zrobić także osoba będąca właścicielem nieruchomości - wtedy wpis hipoteki stanowi zabezpieczenie jej zobowiązania wobec innego wierzyciela.

Stronami postępowania o wpis hipoteki są zatem z jednej strony właściciel nieruchomości obciążanej hipoteką, a z drugiej wierzyciel hipoteczny.

Kto może być wierzycielem hipotecznym

Wierzycielem hipotecznym, który może wystąpić o wpis hipoteki do księgi wieczystej, jest najczęściej bank udzielający kredytu zabezpieczonego na nieruchomości. Może nim być jednak także inny podmiot, któremu przysługuje określona wierzytelność zabezpieczona hipoteką, np.:

 • inna instytucja finansowa, np. firma leasingowa
 • Skarb Państwa
 • jednostka samorządu terytorialnego
 • osoba fizyczna

Każdy wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka na nieruchomości, może domagać się wpisu tego obciążenia do księgi wieczystej celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności.

Czytaj więcej: Ile Kosztuje Umowa Najmu Okazjonalnego: Szczegółowe informacje o kosztach, Notariusz, i Wynajem Mieszkania

Gdzie złożyć wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Jest to sąd, który prowadzi księgę wieczystą, w której ma być dokonany wpis.

W praktyce będzie to zazwyczaj sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się dana nieruchomość. Można złożyć wniosek:

 • osobiście w biurze podawczym sądu
 • przesłać pocztą tradycyjną
 • złożyć elektronicznie przez ePUAP

Składając wniosek, trzeba pamiętać o opłacie sądowej. Jej brak lub wniesienie w zbyt niskiej kwocie spowoduje wezwanie do uzupełnienia, co wydłuży całą procedurę.

Co powinien zawierać wniosek o wpis hipoteki

Wpis hipoteki do księgi wieczystej - Wniosek o wpis hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej powinien zawierać szereg istotnych informacji. Przede wszystkim należy w nim wskazać:

 • dane stron, czyli właściciela nieruchomości oraz wierzyciela hipotecznego
 • dokładne oznaczenie nieruchomości z numerem księgi wieczystej
 • rodzaj wpisu, o który wnioskodawca się ubiega - wpis hipoteki określonej kwoty
 • cel zabezpieczenia, np. kredyt bankowy z dnia...

Ponadto do wniosku muszą być załączone dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Najważniejszy z nich to oczywiście umowa kredytu zabezpieczona hipoteką. Dokumenty składa się w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Wzór wniosku o wpis hipoteki

Choć przepisy nie określają sztywnego wzoru, wniosek o wpis hipoteki zwykle zawiera:

 • oznaczenie sądu, do którego jest składany
 • dane stron postępowania
 • oznaczenie nieruchomości
 • rodzaj i cel wpisu

Gotowe wzory wniosku są dostępne na stronach internetowych sądów lub banków udzielających kredytów hipotecznych. Można z nich skorzystać, by uniknąć błędów formalnych.

Opłaty za wpis hipoteki do księgi wieczystej

Wraz z wnioskiem o wpis hipoteki do księgi wieczystej należy wnieść stosowną opłatę. Jej wysokość zależy od rodzaju wpisu:

Wpis hipoteki 200 zł
Wykreślenie hipoteki 150 zł

Opłatę uiszcza się na konto sądu rejonowego, do którego składany jest wniosek lub bezpośrednio w kasie sądu. W tytule przelewu trzeba wskazać, że jest to opłata za wpis hipoteki i podać numer księgi wieczystej.

Nieopłacenie wniosku lub wpłacenie za niskiej kwoty opłaty wstrzymuje rozpoznanie sprawy do czasu uzupełnienia braków.

Czas oczekiwania na wpis hipoteki

Ustawowe terminy rozpatrzenia wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej wynoszą:

 • 1 miesiąc - dla wniosków składanych tradycyjnie
 • 7 dni - dla wniosków elektronicznych (przez ePUAP)

W praktyce jednak często trwa to krócej, bo ok. 2 tygodni. Dodatkowo na przyspieszenie terminu wpisu hipoteki pozwala wniesienie podwójnej opłaty (400 zł zamiast standardowych 200 zł).

Jeżeli jednak wniosek będzie nieprawidłowy lub niekompletny, sąd wezwie do jego uzupełnienia lub poprawienia. Dopiero od momentu ponownego złożenia poprawnych dokumentów biegnie termin rozpatrzenia sprawy. Dlatego warto sprawdzić wniosek przed wysłaniem do sądu.

Podsumowanie

Wpis hipoteki do księgi wieczystej jest kluczowym krokiem w procesie ustanowienia hipoteki jako zabezpieczenia spłaty kredytu lub innej wierzytelności. Dokonanie takiego wpisu wymaga złożenia stosownego wniosku do sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą danej nieruchomości.

We wniosku o wpis hipoteki należy dokładnie wskazać strony umowy, czyli właściciela nieruchomości i wierzyciela hipotecznego oraz przedmiot zabezpieczenia. Do wniosku trzeba załączyć umowę kredytu lub inną umowę, z której wynika zobowiązanie zabezpieczone hipoteką.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej musi być opłacony - opłata wynosi 200 zł lub 400 zł za przyspieszone rozpoznanie wniosku. Sąd ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku, w praktyce jest to zwykle 2 tygodnie. Dokonanie wpisu oznacza uzyskanie statusu wierzyciela hipotecznego.

Prawidłowo sporządzony i opłacony wniosek o wpis hipoteki jest podstawą do ujawnienia hipoteki w księdze wieczystej. Ostatnim krokiem jest otrzymanie z sądu odpisu księgi z wpisaną hipoteką.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Mieszkanie w kredycie po rozwodzie: Jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie
 4. Jak usunąć konto w mBanku | Rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku online
 5. Zamknięcie konta w Millenium - Jak usunąć konto
Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek

Będąc audytorem finansowym specjalizuję się w analizie sprawozdań i wyników przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam m.in takie zagadnienia jak amortyzacja środków trwałych, wycena aktywów czy identyfikacja obszarów generujących zysk lub stratę w organizacji. To pomaga lepiej zrozumieć finanse firmy.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły